stainless-steeliso_2.jpg

button_english.pngbutton_swedish.png

banner2016-2.jpg
Products - English Produkter - Svenska Technical Info Company/Contact Sale Försäljning

Neutralisering

I samband med spraybetning och betning i betbad uppstår större mängder sköljvatten innehållande syrarester som behöver neutraliseras alternativt skickas bort för destruktion. Att bygga sin egen neutraliseringsanläggning är oftast att föredra då det på längre sikt är betydligt billigare än att skicka bort sköljvatten.

Att ta hand om sköljvatten och neutralisera:
Sköljvatten från betningen skall samlas upp.
Sker betningen i ett eget utrymme kan man med fördel se till att vattnet
rinner med självfall till en pumpgrop från vilket vattnet kan pumpas upp till en tank.

Sköljvattnet ska neutraliseras innan det avleds.
Följande utrustning och material behövs:

1.  Tank med omrörare (helst med konisk botten för avtappning
     av slam samt avtappningsventiler för renat vatten på flera nivåer
     längs tankens sida).

2.   Utrustning/material för kontroll av pH-värde (pH-stickor eller
pH-instrument och buffertar för kalibrering av instrumentet).

3.   Släckt kalk (Ca(OH)2, köps i 20 kg säckar).
Ytterligare kemikalier kan behövas (t.e.x. flockningsmedel, sänka PH).

4.   Kärl för uppsamling av slam (IBC behållare).

      Kontakta TA Chemistry för mer information om egen neutralisering, provtagning och vattenanalys.

För att få släppa ut vatten som neutraliserats skall man kunna påvisa godtagbar vattenkvalité.
- Denna typ av vattenrening skall alltid ske i samråd med våra experter samt den lokala tillsynsmyndigheten.
​