stainless-steeliso_2.jpg

button_english.pngbutton_swedish.png

banner2016-2.jpg
Products - English Produkter - Svenska Technical Info Company/Contact Sale Försäljning
Product guide (english)

Produktguide (Svenska)

PRODUKTGUIDE                            A  N  V  Ä  N  D  N  I  N  G  S  O  M  R  Å  D  E

Produkt

 
Rostfritt

Syrafast

Duplex

Super duplex

Betpasta

1 = Optima
1 = Standard

1 = Standard
2 = Optima
2 = Super

1 = Super
2 = Standard

1 = Super

Spraybetlösning

1 = Standard

1 = Standard
2 = Super

1 = Super
2 = Standard

1 = Super

Betbad

1 = Noxfritt
2 = Noxfritt Super
3 = Standard Konc.

1 = Noxfritt
1 = Noxfritt Super
2 = Standard Konc.

1 = Noxfritt Super
1 = Standard Konc.

1 = Standard Konc.

1 = Lämpligast, 2 = Går att använda, 3 = Det finns en annan mer lämplig produkt.